กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
สถิติการบริการสาธารณภัย ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปความพึงพอใจ สนง.ปภ.ระยอง แผนสาธารณภัย

จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 1/2565)
ดาวน์โหลด :
แบบ สขร. 1 ปี 2562
ดาวน์โหลด :
แบบ สขร.1.pdf ( 0.17 MB ) ( ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 246 ครั้ง