กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
สถิติการบริการสาธารณภัย ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปความพึงพอใจ สนง.ปภ.ระยอง แผนสาธารณภัย

ระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2547
ดาวน์โหลด :
SU003_02.pdf ( 2.76 MB ) ( ดาวน์โหลด 216 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2548 )
ดาวน์โหลด :
SU001_01.pdf ( 0.43 MB ) ( ดาวน์โหลด 183 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยภัยฝ่ายพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ดาวน์โหลด :
002_11_49.pdf ( 1.00 MB ) ( ดาวน์โหลด 89 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนพ.ศ. ๒๕๕๓
ดาวน์โหลด :
1.pdf ( 3.64 MB ) ( ดาวน์โหลด 56 ครั้ง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดตั้งยามท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๙๗
ดาวน์โหลด :
partone_three.pdf ( 0.12 MB ) ( ดาวน์โหลด 274 ครั้ง)
partone_three.doc ( 0.05 MB ) ( ดาวน์โหลด 227 ครั้ง)
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1434 ครั้ง