กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง
สถิติการบริการสาธารณภัย ดาวน์โหลด แบบประเมินความพึงพอใจ รายงานสรุปความพึงพอใจ สนง.ปภ.ระยอง แผนสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัย ในระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน

เป้าหมายและแนวทางตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เป้าหมาย

• หน่วยงานภายในที่มีศักยภาพสูงด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• บุคลากรที่มีสมรรถนะ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
• มีแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่บุคลากร 
• มีฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สมบูรณ์ มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
• มีระบบการติดตามข้อมูล ประเมินผล แผนงาน / โครงการ 
• สถาบันการศึกษาให้การสนับสนุนวิชาการ งานวิจัย และความรู้ในด้านการบริหารสาธารณภัย มีการบูรณา
การความรู้และงานวิจัยในประเทศและต่างประเทศ
• มีสถาบันการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ในด้านการจัดการภัยพิบัติในระดับประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถในการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัย ในระดับประเทศ

เป้าหมาย

• มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมต่อข้อมูล ติดต่อสื่อสารในการบริหารจัดการสาธารณภัย ในระดับประเทศ
• จัดตั้งองค์กรปฏิบัติ ระบบบัญชาการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ และมีเอกภาพในการบริหารจัดการสาธารณภัย
• องค์กรเครือข่ายในประเทศและระหว่างประเทศ เข้ามาร่วมดำเนินการบริหารจัดการสาธารณภัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
• พัฒนาระบบบริการจัดการเครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ในการบริหารจัดการสาธารณภัยมีประสิทธิภาพสูง และมีความพร้อม
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• มีการฟื้นฟูโครสร้างพื้นฐานเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยในระดับพื้นที่

เป้าหมาย

• หน่วยงานเครือข่ายเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• หน่วยงานเครือข่ายมีการบูรณาการการบริหารจัดการสาธารณภัยในการดำเนินการระหว่างกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยตามมาตรฐาน

เป้าหมาย

• ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมีแผนและระบบระดมกำลัง
ทรัพยากรเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดภัยพิบัติ
• หน่วยงานเครือข่ายให้ความร่วมมือในการจัดการสาธารณภัยในขณะเกิดภัยและภายหลังภัยผ่านพ้นไปแล้ว

<คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม>


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 425 ครั้ง